Numeri

Lista caratteri cinesi per numeri

0

Numero 1

2

Numero 3

Numero 4

Numero 5

Numero 6

Numero 7

Numero 8

Numero 9

Numero 10

十一 11

十二 12

十三 13

十四 14

十五 15

十六 16

十七 17

十八 18

十九 19

20

二十一 21

二十二 22

二十三 23

二十四 24

二十五 25

二十六 26

二十七 27

二十八 28

二十九 29

三十 30

三十一 31

三十二 32

三十三 33

三十四 34

三十五 35

三十六 36

三十七 37

三十八 38

三十九 39

四十 40

四十一 41

四十二 42

四十三 43

四十四 44

四十五 45

四十六 46

四十七 47

四十八 48

四十九 49

五十 50

五十一 51

五十二 52

五十三 53

五十四 54

五十五 55

五十六 56

五十七 57

五十八 58

五十九 59

六十 60

六十一 61

六十二 62

六十三 63

六十四 64

六十五 65

六十六 66

六十七 67

六十八 68

六十九 69

七十 70

七十一 71

七十二 72

七十三 73

七十四 74

七十五 75

七十六 76

七十七 77

七十八 78

七十九 79

八十 80

八十一 81

八十二 82

八十三 83

八十四 84

八十五 85

八十六 86

八十七 87

八十八 88

八十九 89

九十 90

九十一 91

九十二 92

九十三 93

九十四 94

九十五 95

九十六 96

九十七 97

九十八 98

九十九 99

100

一百零一 101

一百零二 102

一百零三 103

一百零四 104

一百零五 105

一百零六 106

一百零七 107

一百零八 108

一百零九 109

一百一十 110

一百一十一 111

一百一十二 112

一百一十三 113

一百一十四 114

一百一十五 115

一百一十六 116

一百一十七 117

一百一十八 118

一百一十九 119

一百二十 120

一百三十 130

一百四十 140

一百五十 150

一百六十 160

一百七十 170

一百八十 180

一百九十 190

二百 200

三百 300

四百 400

五百 500

六百 600

七百 700

八百 800

九百 900

1000

一千零一 1001

一千零二 1002

一千零一十 1010

一千零一十一 1011

一千零一十二 1012

2000

三千 3000

四千 4000

五千 5000

六千 6000

七千 7000

八千 8000

九千 9000

10000

一万零一 10001

一万零一十 10010

一万零一百 10100

一万零一百零一 10101

一万二千 12000

20000

三万 30000

四万 40000

五万 50000

六万 60000

七万 70000

八万 80000

九万 90000

十万 100000

二十万 200000

三十万 300000

四十万 400000

五十万 500000

六十万 600000

七十万 700000

八十万 800000

九十万 900000

一百万 1000000

二百万 2000000

三百万 3000000

四百万 4000000

五百万 5000000

六百万 6000000

七百万 7000000

八百万 8000000

九百万 9000000

10000000

20000000

三千万 30000000

四千万 40000000

五千万 50000000

六千万 60000000

七千万 70000000

八千万 80000000

九千万 90000000

100000000

200000000

三亿 300000000

四亿 400000000

五亿 500000000

六亿 600000000

七亿 700000000

八亿 800000000

九亿 900000000

十亿 1000000000

一百亿 10000000000

一千亿 100000000000

一万亿 1000000000000

一亿亿 10000000000000000

Spero ti stia piacendo il mio sito e che voglia cliccare a volontà anche sulle sue altre sezioni!Grazie!

WearYourChineseName - di Giuseppe Romanazzi
Biaoyu Business Consulting Services LTD
Shanghai, Cina
Copyright © 2001-2021 Tutti i diritti riservati
Pagina iniziale Wear Your Chinese Name
| Chi siamo | Privacy | Mappa del sito | Italiano English |


Lezioni di cinese su WhatsApp?

Lezioni di cinese online

WhatsApp:
Email:
Il tuo prof online